Please enter a search term:

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας - AGB

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 • Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "ΓΟΠ") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, υπηρεσίες και παραδόσεις που συνάπτονται ή παρέχονται μεταξύ της mprofi AG (εφεξής "Οργανισμός") και των πελατών της (εφεξής "Πελάτης"), εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά.
 • Ο Πελάτης αναγνωρίζει την ισχύ των παρόντων ΓΟΣ με την ανάθεση στον Οργανισμό ή τη χρήση των υπηρεσιών του Οργανισμού. Αποκλίνοντες ή αντικρουόμενοι όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν το Πρακτορείο έχει συμφωνήσει ρητά και εγγράφως την ισχύ τους.
 • Για τον όρο "ψηφιακό πρακτορείο", ο όρος "πρακτορείο" χρησιμοποιείται επίσης στα ακόλουθα. Ο όρος "πελάτης" νοείται ότι περιλαμβάνει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και τις προσωπικές εταιρείες που ενεργούν κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σύναψη σύμβασης

 • Οι προσφορές του Πρακτορείου υπόκεινται σε αλλαγές και είναι μη δεσμευτικές. Η σύμβαση συνάπτεται μόνο με την έγγραφη επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Οργανισμό ή με την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.
 • Ο Οργανισμός δικαιούται να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο Οργανισμός ευθύνεται για τη συμπεριφορά των υπεργολάβων όπως και για τη δική του συμπεριφορά.

Περιγραφή και έκταση των υπηρεσιών

 • Ο Οργανισμός παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας, όπως η δημιουργία και η συντήρηση δικτυακών τόπων, το διαδικτυακό μάρκετινγκ, η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, ο σχεδιασμός γραφικών και ιστοσελίδων και η ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών.
 • Το ακριβές αντικείμενο των υπηρεσιών που θα παρέχει το πρακτορείο θα προσδιορίζεται στην αντίστοιχη σύμβαση ή στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Αλλαγές ή προσθήκες στο αντικείμενο των υπηρεσιών απαιτούν τη γραπτή μορφή και τη συγκατάθεση και των δύο μερών.
 • Το πρακτορείο δικαιούται να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες τμηματικά, εφόσον αυτό είναι εύλογο για τον πελάτη και δεν τίθεται σε κίνδυνο η συνολική επιτυχία της παραγγελίας.

Υποχρεώσεις του πελάτη

 • Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει στον Οργανισμό εγκαίρως και σε κατάλληλη μορφή όλες τις πληροφορίες, τα υλικά και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών, των υλικών και των εγγράφων που παρέχει. Ο Οργανισμός δεν υποχρεούται να τα ελέγξει ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα.
 • Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι κατέχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες για τα υλικά που του παρέχονται και ότι η χρήση των υλικών αυτών από το Πρακτορείο στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να επιθεωρεί τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός αμέσως μετά την παραλαβή τους και να γνωστοποιεί εγγράφως τυχόν ελαττώματα χωρίς καθυστέρηση. Εάν ο Πελάτης δεν ειδοποιήσει εγκαίρως για ελαττώματα, οι υπηρεσίες θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.

Αμοιβή και όροι πληρωμής

 • Η αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός καθορίζεται στην αντίστοιχη σύμβαση ή στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η αμοιβή βασίζεται στον τιμοκατάλογο του Οργανισμού που ισχύει κατά τη σύναψη της σύμβασης.
 • Ο Οργανισμός δικαιούται να ζητήσει εύλογες προκαταβολές ή προκαταβολές. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμων έργων ή παροχής επαναλαμβανόμενων υπηρεσιών, ο Οργανισμός μπορεί να συμφωνήσει μηνιαία ή τριμηνιαία τιμολόγηση.
 • Όλες οι συμφωνηθείσες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας.
 • Τα τιμολόγια του Οργανισμού πρέπει να εξοφλούνται χωρίς παρακράτηση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική περίοδος πληρωμής. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής εκ μέρους του πελάτη, ο Οργανισμός δικαιούται να απαιτήσει τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο καθώς και έξοδα υπενθύμισης.

Εγγύηση και ευθύνη

 • Ο Οργανισμός ευθύνεται για την αψεγάδιαστη και συμβατική παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών. Σε περίπτωση ελαττωμάτων, ο Οργανισμός υποχρεούται να παράσχει μεταγενέστερη εκτέλεση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατά την κρίση του Οργανισμού, με την αποκατάσταση του ελαττώματος ή με την παροχή υπηρεσίας χωρίς ελαττώματα.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας της μεταγενέστερης εκτέλεσης, ο πελάτης δικαιούται να μειώσει καταλλήλως την τιμή ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Οι αξιώσεις αποζημίωσης του πελάτη λόγω ελαττωμάτων αποκλείονται, εκτός εάν ο Οργανισμός ευθύνεται λόγω πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας.
 • Ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από σφάλματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση δεδομένων, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού, εσφαλμένου περιεχομένου, απώλειας ή διαγραφής δεδομένων ή ιών, εκτός εάν οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από τον Οργανισμό εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια.
 • Η ευθύνη του Οργανισμού για άλλες ζημίες περιορίζεται σε πρόθεση και βαριά αμέλεια. Η ευθύνη για έμμεσες ζημίες, αποθετικές ζημίες που οφείλονται σε ελάττωμα ή διαφυγόν κέρδος αποκλείεται, εφόσον δεν αντιτίθενται σε αυτό υποχρεωτικές διατάξεις περί ευθύνης από το νόμο.
 • Οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν επίσης υπέρ των πληρεξουσίων αντιπροσώπων και υπεργολάβων του Οργανισμού.
 • Η περίοδος εγγύησης είναι δώδεκα μήνες από την παραλαβή της υπηρεσίας, εκτός εάν ο νόμος ορίζει μεγαλύτερη περίοδο.

Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης

 • Ο Οργανισμός παραχωρεί στον Πελάτη τα δικαιώματα χρήσης που απαιτούνται για τον συμφωνηθέντα σκοπό όσον αφορά τις υπηρεσίες που παράγονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ο πελάτης λαμβάνει ένα απλό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης των παραγόμενων υπηρεσιών.
 • Τα δικαιώματα χρήσης δεν μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από την πλήρη καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής.
 • Το Πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που έχει παράσχει ως αντικείμενα αναφοράς και να αναφέρεται σε αυτές στο πλαίσιο της δικής του διαφήμισης, εφόσον αυτό είναι εύλογο για τον πελάτη.

Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

 • Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αντιμετωπίζουν ως εμπιστευτικές όλες τις γνώσεις επιχειρηματικών μυστικών και εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου μέρους που αποκτούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης και να μην τις διαβιβάζουν σε τρίτους ή να τις χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης.
 • Ο Οργανισμός δεσμεύεται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μόνο στο πλαίσιο του σκοπού της σύμβασης. Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη.

Τελικές διατάξεις

 • Οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις των παρόντων ΓΟΣ καθώς και οι συμπληρωματικές συμφωνίες πρέπει να γίνονται εγγράφως. Αυτό ισχύει και για την παραίτηση από την απαίτηση του γραπτού τύπου.
 • Εάν κάποια διάταξη των παρόντων ΓΟΠ είναι ή καταστεί άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Στη θέση της άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης θεωρείται ότι συμφωνήθηκε η έγκυρη και εκτελεστή διάταξη που πλησιάζει περισσότερο στο νόημα και το σκοπό της άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης.
 • Οι παρόντες ΓΟΣ διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα του ο Οργανισμός, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών.
 • Για τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες ΓΟΣ ή τη χρήση των υπηρεσιών του Οργανισμού, αποκλειστική δικαιοδοσία έχει το δικαστήριο της έδρας του Οργανισμού, εφόσον δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις.
 • Η συμβατική γλώσσα είναι η γερμανική. Σε περίπτωση μετάφρασης των παρόντων ΓΟΣ σε άλλες γλώσσες, η γερμανική έκδοση υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνιών ή ερμηνευτικών ζητημάτων.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS), η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.
 • Ο πελάτης δεν δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του Οργανισμού.
 • Ο Οργανισμός δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση σε τρίτους, εφόσον αυτό είναι εύλογο για τον πελάτη και δεν τίθεται σε κίνδυνο η συνολική επιτυχία της παραγγελίας.
 • Το Πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες ΓΟΣ ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνονται τακτικά για τους ισχύοντες ΓΟΣ και να προσαρμόζουν ανάλογα τη χρήση των υπηρεσιών του Οργανισμού. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών του Οργανισμού μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΓΟΣ θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των τροποποιήσεων.